Algemene voorwaarden

Artikel 1: Over Spring Studio

Spring Studio is een eenmanszaak gevestigd aan de Van Linschotenlaan 308, 1212GB te Hilversum. Fréderique Bosma is de eigenaresse van Spring Studio zoals opgegeven bij de Kamer van Koophandel.

Spring Studio werkt samen met vrouwelijke ondernemers om een brug te bouwen van binnen naar buiten op het gebied van branding, webdesign en fotografie, waarbij hun persoonlijkheid & vrijheid centraal staan.

Contactmogelijkheden:
Telefoonnummer: 0642663503
E-mail: hello@springstudio.eu
Website: https://www.springstudio.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/springstudio.eu/
KvK-nummer: 78127629
BTW-nummer: NL003288430B67

Artikel 2: Definities

2.1. Spring Studio is een bemiddelaar die zich ten doel stelt de online marketing van haar Klanten te laten verbeteren en zo het bedrijf te laten groeien door middel van consistente en professionele dienstverlening op het gebied van online marketing. Spring Studio is opdrachtnemer en tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2.2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Spring Studio en Spring Studio de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 5.
2.3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de Overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Spring Studio tegen betaling werkzaamheden voor Klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
2.4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Spring Studio en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Spring Studio ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
2.5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Content’ verstaan: geheel aan informatie of inhoud, waaronder teksten, foto’s en video’s, dat gecreëerd wordt om al dan niet op websites, social mediakanalen en andere (online) media geplaatst te worden.
2.6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Uitvoerdatum’ verstaan: de datum van de dag waarop Spring Studio een van haar diensten uitvoert, welke dit dan ook moge zijn.
2.7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website https://www.springstudio.eu/.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, Overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Spring Studio waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3.2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Als Spring Studio met Klant afspraken maakt die afwijken van deze algemene voorwaarden, geldt de afwijking alleen voor de Overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen. Klant kan zich niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) Overeenkomsten met Spring Studio.
3.3 Spring Studio is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor Klant, zal Spring Studio dit eerst met Klant bespreken.
3.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.5 Als een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zal zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.

Artikel 4: Offrering

4.1 In beginsel vraagt Spring Studio geen vergoeding voor het opstellen van een offerte.
4.2 Al Spring Studio’s offertes zijn vrijblijvend, behalve als dit nadrukkelijk anders in de offerte is vermeldt.
4.3 Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 werkdagen.
4.4 Spring Studio heeft het recht een gedaan aanbod binnen 5 werkdagen na acceptatie te herroepen.
4.5 Spring Studio kan niet aan haar offerte worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.6. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
4.7. Werkzaamheden worden pas definitief ingepland wanneer de offerte schriftelijk is geaccepteerd en er is voldaan aan de (eventueel) gestelde voorwaarden. Indien in de tijd dat een offerte open staat een ander een offerte voor eenzelfde periode eerder wordt accepteert, kan Spring Studio niet garanderen dat de afspraken uit de nog-niet geaccepteerde offerte nagekomen kan worden.
4.8. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.9 Offertes worden gebaseerd op specifieke wensen en alle informatie en gegevens die Klant aan Spring Studio verstrekt. Klant is hierom verplicht alle relevante informatie over de opdracht aan Spring Studio door te geven. Doet Klant dat niet en blijkt achteraf dat de offerte daardoor niet alle noodzakelijke werkzaamheden omvat, dan beschouwt Spring Studio deze extra werkzaamheden als meerwerk tegen nieuwe betaling.
4.10 Wanneer Klant geen offerte van Spring Studio heeft ontvangen maar Spring Studio wel werkzaamheden voor Klant uitvoert, bijvoorbeeld in het geval van spoed, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Spring Studio start met het uitvoeren van deze werkzaamheden in opdracht van Klant. De werkzaamheden worden dan op basis van het vaste uurtarief van Spring Studio aan Klant in rekening gebracht.
4.11. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 5: Uitvoering

5.1 Met de uitvoering van de Overeenkomst start Spring Studio zo spoedig mogelijk nadat zij de ondertekende offerte én aanbetaling van 30% van de (totale) investering op Spring Studio’s rekening heeft ontvangen.
5.2. Spring Studio zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk Overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. Spring Studio is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Klant beoogde.
5.3. Doordat enkele diensten van Spring Studio online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
5.4. Spring Studio is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. Hierbij zal Spring Studio de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen.
De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zal door Spring Studio worden doorbelast aan Klant.
5.5. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Spring Studio
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Spring Studio worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Spring Studio zijn verstrekt, heeft Spring Studio het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
5.6. Klant draagt er zorg voor dat Spring Studio zijn Diensten tijdig en
deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
5.7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Spring Studio hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Spring Studio dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
5.8. Als de Overeenkomst zich daartoe leent, kan Spring Studio de uitvoering van de Overeenkomst opdelen in fasen. Iedere fase moet Klant na het afronden eerst goedkeuren. Nadat Spring Studio schriftelijke goedkeuring heeft ontvangen, start zij met de uitvoering van de volgende fase. Wanneer Spring Studio binnen 7 werkdagen geen mededeling over de afgeronde fase ontvangt, wordt de afgeronde fase beschouwd als goedgekeurd. Keurt de Kant de afgeronde fase niet goed, moet Klant dit binnen 7 werkdagen schriftelijk aan Spring Studio melden, voorzien van een gedetailleerde beschrijving en worden correcties, mits mogelijk, door Spring Studio uitgevoerd volgens de bepalingen uit artikel 6.
5.9. De Overeenkomst voert Spring Studio enkel ten behoeve van Klant uit. Derden kan aan de inhoud van de door Spring Studio verrichte werkzaamheden geen rechten verlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Artikel 6: Correctierondes, meerwerk en resultaat

6.1. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst zal Spring Studio, waar passend, een concept- en/of tekstversie van het resultaat aan Klant beschikbaar stellen. Vanaf dat moment heeft Klant de mogelijkheid om correcties uit te laten voeren. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen geldt dat er per Overeenkomst 2 correctierondes plaatsvinden. Indien Klant meer correctierondes wenst, zullen deze in rekening worden gebracht en worden deze gezien als meerwerk.
6.2 Meerwerk kan ook ontstaan door bepaalde omstandigheden of feiten die niet bekend waren op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst. Ook kan meerwerk ontstaan doordat Klant niet of niet tijdig de gegevens, documenten, materialen en/of informatie conform artikel 5 heeft aangeleverd.
Als Klant extra of aanvullende diensten of werkzaamheden wenst af te nemen kan dit ook leiden tot meerwerk. Meerwerk wordt op basis van een vast uurtarief in rekening gebracht, tenzij Spring Studio hierover met Klant andere afspraken maakt.
6.3. Nadat Spring Studio de Overeenkomst heeft uitgevoerd, levert Spring Studio het resultaat daarvan aan Klant op. Spring Studio doet haar uiterste best om rekening te houden met de (specifieke) wensen van Klant. Spring Studio kan natuurlijk nooit garanderen dat het resultaat ook volledig in lijn ligt met de smaak van Klant. Smaak is immers persoonsgebonden.
6.4.Nadat Klant het resultaat heeft ontvangen, heeft Klant 7 werkdagen de tijd om alles na te kijken en indien van toepassing, te testen of het geleverde klopt met de afspraken uit de Overeenkomst. Als er een gebrek is, moet Klant Spring Studio dit direct schriftelijk melden zodat Spring Studio tot herstel kan overgaan. Bovenstaande is niet van toepassing op geleverd drukwerk.
6.5. Ontvangt Spring Studio geen mededeling over het resultaat binnen 7 werkdagen, dan wordt het resultaat beschouwd als geaccepteerd.
6.6. Heeft Klant het resultaat geaccepteerd en wenst Klant nadien alsnog veranderingen te laten uitvoeren, worden deze werkzaamheden berekend als meerwerk, op basis van een vast uurtarief, tenzij anders overeengekomen.
6.7. Heeft Spring Studio voor Klant een website gebouwd, dan heeft Klant tot 7 werkdagen na de oplevering van het resultaat de mogelijkheid om (niet) zichtbare gebreken te melden bij Spring Studio. Dit doet Klant door het gebrek schriftelijk te melden bij Spring Studio, voorzien van een gedetailleerde beschrijving. Spring Studio zal de oorzaak van het mogelijke gebrek onderzoeken. Achten Spring Studio het gebrek toerekenbaar aan Spring Studio, zal Spring Studio het gebrek kosteloos herstellen.

Artikel 7: Drukwerk

7.1. Indien Spring Studio drukwerk voor Klant verzorgt, ontvangt Klant van Spring Studio eerst een digitale conceptversie. Deze digitale conceptversie dient Klant nauwkeurig te controleren op eventuele onjuistheden. Dit valt volledig onder de verantwoordelijkheid van Klant. Zodra Spring Studio akkoord van Klant heeft ontvangen, geeft Spring Studio de opdracht aan de dienstdoende drukkerij. Reeds geleverd drukwerk wordt niet retour genomen. Klant heeft bovendien geen recht op enige vorm van restitutie indien er, ondanks nauwkeurige controle van Klant, toch sprake blijkt te zijn van onjuistheden in/aan het drukwerk.
7.2. Indien Spring Studio de digitale conceptversie voor een nieuwe oplage dient te herzien, zal dit gezien worden als meerwerk.

Artikel 8: Uitvoeringstermijnen

8.1. Als Spring Studio bepaalde uitvoeringstermijnen overeenkomt, dan zijn deze termijnen altijd indicatief. Een overeengekomen uitvoeringstermijn begint pas te lopen op het moment dat Spring Studio van Klant de aanbetaling van 30% van de (totale) investering op Spring Studio’s rekening heeft ontvangen en/of; alle gegevens, documenten, materialen en/of informatie heeft ontvangen die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of; Klant heeft voldaan aan (eventuele) overige gestelde voorwaarden. Tot dat moment heeft Spring Studio het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Als hier kosten uit voortvloeien, dan brengt Spring Studio deze bij Klant in rekening. Hiervoor hanteert Spring Studio het op dat moment het geldende uurtarief exclusief BTW.

Artikel 9: Investering en betaling

9.1. Alle genoemde bedragen in de offerte en factuur zijn in euro’s en exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele kosten die Spring Studio maakt bij het uitvoeren van de opdracht tenzij anders vermeld.
9.2. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Spring Studio komt het recht toe een aanbetaling van 30% van de (totale) investering te verzoeken. Na het voltooien van de aanbetaling wordt gestart met het uitvoeren van Diensten. Het overige deel van de betaling zal opeisbaar worden na afloop van de definitieve levering, tenzij anders overeengekomen.
9.3. Spring Studio heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
9.4. Betaling geschiedt via een digitale factuur.
9.5. Tenzij anders overeengekomen is de betalingstermijn 14 dagen na de factuurdatum.
9.6. Als Spring Studio met Klant een vooruitbetaling heeft afgesproken, starten Spring Studio niet met de uitvoering van de Overeenkomst zolang Spring Studio de vooruitbetaling nog niet heeft ontvangen. Betaalde voorschotten worden in mindering gebracht op de factuur.
9.7. De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Klant geen gebruik (meer) wenst te maken van de werkzaamheden van Spring Studio. Klant heeft in zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
9.8. Spring Studio heeft het recht haar prijzen tussentijds aan te passen. Spring Studio zal dit vooraf aan Klant melden. Indien Klant niet akkoord gaat met de prijswijziging, heeft Klant het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zal Spring Studio de reeds verrichte dienst en/of arbeid tot het moment van ontvangst van ontbinding in rekening brengen tegen het oude uurtarief.
9.9. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Spring Studio mede te delen.
9.10. Indien Klant de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet zal Spring Studio Klant hier schriftelijk op wijzen. Hierna krijg Klant nog eens een termijn van 14 werkdagen om aan de betalingsverplichting te voldoen. 9.11. Wanneer Klant na de extra betaaltermijn van artikel 9.10 de factuur nog altijd niet heeft voldaan, is Spring Studio gerechtigd om te besluiten dat zij een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren. Klant is dan aan Spring Studio de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag en dient tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2500,-; 10% over de daaropvolgende € 2500,- en; 5% over de volgende € 5000,-; met een minimum van € 40,-.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

10.1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Spring Studio aan Klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Spring Studio of Spring Studio’s licentiegevers. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
10.2. Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de Overeenkomst aan Klant toebehoorden blijven van Klant, zoals foto’s die Klant zelf heeft gemaakt. Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de Overeenkomst aan derden toebehoorden blijven van derden, zoals foto’s die anderen hebben gemaakt.
10.3. Klant komt een gebruiksrecht toe na volledige betaling, voor doeleinden zoals vooraf overeengekomen. Indien klant de content voor andere doeleinden wenst te gebruiken is hiervoor altijd toestemming nodig van Spring Studio. Zij is gerechtigd beperkingen te verbinden en een aanvullende vergoeding te vergen voor deze licentie.
10.4. Klant is niet gerechtigd de geleverde content aan te passen zonder expliciete toestemming van Spring Studio.
10.5. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
10.6. Bij inbreuk komt Spring Studio een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten
10.7. Indien Klant Spring Studio voorschrijft bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie te gebruiken, dan is het Klant eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Klant altijd een geldige licentie heeft voor het gebruik daarvan. Klant vrijwaart Spring Studio van alle aanspraken in verband met de voornoemde gegevens, documenten, materialen en /of informatie.
10.8. Met het aangaan van de Overeenkomst geeft Klant Spring Studio toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op de content zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.
10.9. Het plegen van onderzoek door Spring Studio naar het bestaan van mogelijke intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door Klant geleverde materialen maakt geen deel uit van de Overeenkomst.
10.10. Tenzij het werk zich daar niet voor leent, heeft Spring Studio het recht haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.

Artikel 11: Licenties

11.1. Wanneer Klant volledig heeft voldaan aan de verplichtingen uit de Overeenkomst verkrijgt Klant een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het resultaat conform Overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
11.2. Bronbestanden blijven in bezit en eigendom van Spring Studio, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 12: Garantie

12.1. Spring Studio staat ervoor in dat haar producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
12.2. Spring Studio zorgt dat de website van de Klant volgens de specificaties wordt opgeleverd. Spring Studio kan echter nooit garanderen dat de website in alle gevallen optimaal zal werken in samenhang met andere soorten of nieuwe versies van web-en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur en/of (rand)apparatuur.
12.3. Spring Studio geeft geen garantie op producten of diensten van derden, ongeacht of ze via Spring Studio zijn geleverd.
12.4. Spring Studio garandeert dat het door Spring Studio geleverde resultaat geen inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van een derde, een en ander met inachtneming van artikel 10. In geval van schending zal Spring Studio de inbreuk makende componenten verwijderen en/of dusdanig aanpassen dat het gebruik van het resultaat geen inbreuk meer maakt op het intellectuele eigendomsrecht. Dit recht vervalt wanneer Klant zelf aanpassingen of verwijderingen (laat) doet.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Spring Studio is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
13.2. Spring Studio is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
13.3. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.
13.4. Spring Studio kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan designer worden geleverd.
13.5. Spring Studio is niet aansprakelijk voor handelingen en gedragingen, waaronder vertragingen en advies, door derden, waaronder leveranciers.
13.6. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
13.7. Spring Studio is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde content wanneer klant zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt.
13.8. Spring Studio is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De klant bevestigt dat alle stukken die aan Spring Studio worden geleverd eigendom zijn van de klant en sluit hiermee aansprakelijkheid van Spring Studio hieromtrent uit.
13.9. In het geval dat Spring Studio een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor het veroorzaken van directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Spring Studio in rekening is gebracht, tenzij de wet of redelijkheid en billijkheid anders bepaalt, en is de schadevergoeding bij duurovereenkomsten beperkt tot het door Spring Studio gefactureerde of te factureren bedrag over de periode van één maand voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
13.10. Klant vrijwaart Spring Studio tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Spring Studio geleverde diensten en producten.
13.11. Spring Studio is enkel aansprakelijk voor aan Spring Studio toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de Overeenkomst is voltooid.
13.12. Na het voltooien van de opdracht heeft Spring Studio geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 14: Overmacht

14.1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, pandemieën of epidemieën of overheidsmaatregelen.
14.2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
14.3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 15: Ontbinding en annulering van de Overeenkomst

15.1. Spring Studio kan de Overeenkomst opschorten of met directe ingang ontbinden als Klant niet, niet volledig of niet tijdig Klant verplichtingen uit de Overeenkomst nakomt en/of; Spring Studio na het sluiten van de Overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden waardoor Spring Studio een goede grond heeft te vrezen dat Klant de verplichtingen niet zal nakomen en/of; door vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Spring Studio verwacht kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen en/of;
als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is.
15.2. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Spring Studio de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Spring Studio maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Partijen proberen in overleg de Overeenkomst te verplaatsen. Indien dit niet mogelijk is heeft Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding.
15.3. Annulering van de Overeenkomst door de Klant dient schriftelijk plaats te vinden. Wanneer de Overeenkomst door Klant wordt geannuleerd, is Spring Studio niet gehouden de aanbetaling te retourneren, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt. Bij annulering tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden is Klant Spring Studio 25% bovenop de aanbetaling van het geoffreerde bedrag verschuldigd;
bij annulering binnen 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% bovenop de aanbetaling van het geoffreerde bedrag opeisbaar door Spring Studio. Indien Spring Studio al is gestart met de werkzaamheden zijn de gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar. Klant is bij annulering niet gerechtigd het resultaat van de uitgevoerde Dienst tot dan toe te gebruiken, tenzij het volledige offertebedrag wordt voldaan.
15.5. Indien Spring Studio de Overeenkomst zelf dient te annuleren en indien door Spring Studio nog geen werkzaamheden heeft verricht maar Klant inmiddels wel een (aan)betaling heeft overgeboekt op Spring Studio’s rekening, zal Spring Studio deze (aan)betaling binnen 14 werkdagen naar de rekening van Klant terugboeken. Zijn er inmiddels wel al werkzaamheden door Spring Studio verricht, dan houdt Spring Studio het recht deze werkzaamheden in rekening te brengen op basis van het aantal gewerkte uren en tegen het geldende uurtarief. Heeft Klant inmiddels een (aan)betaling overgeboekt op Spring Studio’s rekening, dan zal deze met het factuurbedrag verrekend worden of het zal in mindering worden gebracht. Blijft er daarna nog een saldo over, ten gunste van Klant, dan zal Spring Studio dit binnen 14 werkdagen naar de rekening van Klant terugboeken.
15.6. In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan zijde van Klant of is Klant aangewezen op schuldsanering, oftewel kan Klant niet meer vrijelijk over haar vermogen beschikken, dan staat het Spring Studio vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Spring Studio is Klant in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die Spring Studio op Klant heeft worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.
15.7. Wanneer Spring Studio voor Klant bij herhaling soortgelijke werkzaamheden verricht is er sprake van een duur Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een duur Overeenkomst kan door Klant alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging op voorwaarde dat Klant daarbij rekening houdt met een redelijke opzegtermijn van 1 maand. Gedurende deze maand blijft Klant de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden afnemen of Spring Studio worden door Klant financieel gecompenseerd. Deze financiële compensatie zal bij opzegging eenmaal het (gemiddelde) (maand)factuurbedrag bedragen.
15.8. Is er sprake van ontbinding van de Overeenkomst en heeft Klant al (tussentijdse) resultaten ontvangen, dan is het Klant niet (langer) toegestaan deze te gebruiken, tenzij Spring Studio (inmiddels) voor deze (tussentijdse) resultaten naar rato een financiële vergoeding heeft ontvangen en Spring Studio Klant daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend dat Klant deze resultaten (alsnog) mag gebruiken.

Artikel 16: Overeenkomst wijzigen

16.1. Het is toegestaan de Overeenkomst te wijzigen, maar enkel na toestemming daartoe door Spring Studio.
Spring Studio heeft het recht een verzoek tot wijziging te weigeren, zonder daarmee in gebreke te komen of Spring Studio recht op betaling voor de verrichte arbeid binnen de oorspronkelijke Overeenkomst te verliezen.
16.2. Als een wijziging aan Spring Studio valt toe te rekenen, dan brengt Spring Studio de meerkosten die ontstaan door de wijziging niet in rekening bij Klant.
16.3. Het kan zijn dat bepaalde omstandigheden of feiten niet bekend waren op het moment dat de Overeenkomst tussen Klant en Spring Studio tot stand kwam. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst bepaalde omstandigheden of feiten bekend worden die de uitvoering van de Overeenkomst bemoeilijken of beletten, dan heeft Spring Studio het recht de inhoud van de Overeenkomst te wijzigen zodat Spring Studio de Overeenkomst, indien mogelijk, alsnog kan uitvoeren. Ontstaat hierdoor meerwerk, dan wordt dit op basis van een vast uurtarief extra bij Klant in rekening gebracht.
16.4. Ook heeft Spring Studio in zo een geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en de reeds verrichte arbeid in rekening te brengen bij Klant.
16.5. Indien Klant niet akkoord gaat met de wijziging heeft Klant het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarbij de reeds verrichte arbeid tot het moment van de ontvangst van de ontbinding in rekening wordt gebracht door Spring Studio.

Artikel 17: Vertrouwelijkheid

17.1. Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij waarvan ze (redelijkerwijs kan) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht.
17.2. Spring Studio behoudt het recht om de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere Klanten te gebruiken. Hierbij zal Spring Studio de vertrouwelijke informatie van Klant niet delen met derden.
17.3. De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de Overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
17.4. De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.
17.5. Spring Studio mag het resultaat van de Overeenkomst gebruiken voor promotiedoeleinden. Hierbij zal geen vertrouwelijke informatie worden gedeeld.

Artikel 18: Klachtenprocedure

18.1. Mocht Klant een klacht heeft over de uitvoering van de Overeenkomst heeft Spring Studio de volgende klachtenprocedure voor zulke gevallen: Het is de verantwoordelijkheid van Klant om een klacht binnen bekwame tijd, nadat Klant een gebrek heeft geconstateerd, schriftelijk aan Spring Studio te melden. Klant dient de klacht volledig en duidelijk te omschrijven. Binnen 14 werkdagen nadat Spring Studio de klacht heeft ontvangen ontvangt Klant van Spring Studio een reactie. Klant moet Spring Studio in ieder geval 4 weken de tijd geven om een klacht in onderling overleg met Klant op te lossen. Na deze termijn van vier weken ontstaat een geschil.

Artikel 19: Privacybeleid

19.1. Spring Studio vindt de privacy van Klant belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig om met de gegevens van Klant. Hoe Spring Studio dat doet kan Klant lezen in de privacyverklaring op Spring Studio’s website: https://www.springstudio.eu/privacyverklaring.
19.2. De gegevens van Klant worden slechts opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
19.3. Na afloop van de Overeenkomst verwijdert Spring Studio persoonsgebonden gegevens van Klant zoals inloggegevens.

Artikel 20: Toepasselijk recht

20.1. Op Overeenkomsten tussen Klant en Spring Studio waarop deze algemene voorwaarden betrekking heeft, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De wet bepaalt, welke rechter bevoegd is kennis te nemen van een geschil.

Laatste wijziging: 12 november 2022.